Privacy &; Zásady používania súborov cookie

PODĽA UM. 13 D. LGS. 196/2003 a GDPR.
čl. 13 a 14 nariadenia (UE) 2016/679 zo dňa 27.04.2016
INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený používateľ,
v súlade s nariadením (UE) 2016/679 „o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj voľný obeh takýchto údajov“ (Nižšie sú uvedené Nariadenia), Radi by sme vás informovali v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, že – s vaším prípadným súhlasom a v súlade so základnými právami a slobodami, s osobitným zreteľom na dôvernosť a ochranu vašich osobných údajov – implementujeme pri poskytovaní našich tovarov a služieb.

Pravidlá (články. 13 a 14) stanovuje, že keď prevádzkovateľ zhromažďuje údaje od zainteresovanej strany, aj nie, musí poskytnúť sériu informácií, ktoré vám predstavíme nižšie.

 1. Titolare del trattamento è ;T.H.M. SRL, so sídlom na Via Don Luigi Sturzo, 1 – 07040 Orosei (Taliansko); P.Iva/C.F. Register spoločnosti Sassari: 02639690904 – REA: SS-00000.
 2. Vaše údaje budú spracované zákonným spôsobom, správne a transparentné, zabezpečiť, aby boli presné a vhodné, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vzhľadom na účely sledovaného spracovania, V prípade, pozostávajú z dodávky nakúpených tovarov a služieb a všetkých súvisiacich činností.
 3. Právny základ spracovania bude tvoriť:
  • plnenie zmluvných záväzkov;
  • oprávnený záujem;
  • plnenie zákonných povinností.
 4. Informujeme Vás, že príslušné osobné údaje, súvisiace a/alebo pomocné so zmluvným vzťahom, môžu byť spracované aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ktoré, ad es.: predchádzanie podvodom, bezpečnosť sietí a informačných systémov a súvisiace služby ponúkané alebo sprístupnené prostredníctvom samotných sietí a systémov, atď.), v súlade s legislatívou a povinnosťou mlčanlivosti.
 5. Kategórie spracúvaných osobných údajov budú výlučne tie, ktoré sú potrebné na dokončenie a plnenie zmluvy na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Správca údajov nebude spracovávať ďalšie údaje, s výnimkou vášho výslovného súhlasu.
 6. Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje môžu byť oznámené:
  • riadne oprávnení a vyškolení pracovníci, ktorých zamestnáva Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami nariadenia;
  • dodávateľov prevádzkovateľa údajov, riadne vymenovaní správcovia údajov;
  • nezávislí pracovníci a konzultanti zodpovední za spracovanie údajov na účely finančného a účtovného riadenia dolu podpísaného;
  • subjekty, ktorých prístup k údajom uznávajú právne ustanovenia, nariadenia alebo právnych predpisov Spoločenstva.
 7. Chceme vás o tom informovať, v prípade, že zakúpený tovar a služby vyžadujú oznámenie vašich osobných údajov v krajinách „mimo EÚ“. (alebo nepatria do EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru), to isté prevedieme na našich dodávateľov.
  Staráme sa, do asi, objasniť, že nariadenie umožňuje prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ v prípade, že existuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti podľa čl.. 45 (existujúci dnes pre: Andorra, Argentína, Austrália – PNR, Kanada, FaerOer, Guernsey, ostrov Man, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko a Uruguaj), alebo primerané záruky podľa čl. 46, vrátane záväzných podnikových pravidiel podľa čl. 47.Inak, Nariadenie umožňuje prenos osobných údajov do krajín, pre ktoré neexistuje rozhodnutie o primeranosti (vrátane tých z USA, ktoré sa nepripojili k štítu EÚ-USA na ochranu osobných údajov), ani primerané záruky, len vtedy, ak je to okrem iného nevyhnutné na plnenie zmluvy(umenie. 49, ods. 1, lett. b).
  Je našou povinnosťou vás o tom informovať, v tomto poslednom prípade, po prenose vašich osobných údajov, nebude môcť vykonávať práva ustanovené v prospech zainteresovanej strany nariadením (reklama je. prístupu, náprava, zrušenie, obmedzenie spracovania údajov, atď.) ani voči Majiteľovi, ani priamo našim dodávateľom, keďže povinnosť spracúvať a/alebo uchovávať údaje podľa noriem Európskej únie nie je stanovená zákonmi hostiteľských krajín, s tým dôsledkom, že neexistujú žiadne záruky spracovania a bezpečnosti vašich osobných údajov.
 8. Informujeme Vás, že oznámenie osobných údajov bude nevyhnutné na účely uvedené vyššie, keďže spracovanie je potrebné na plnenie zmluvných a/alebo zákonných povinností. Preto nie je potrebné poskytnúť váš súhlas.
 9. Informujeme vás, že vaše údaje, v prípade, že tak neurobíte priamo, nám môže poskytnúť osoba, prostredníctvom ktorej budete požadovať náš tovar a služby.
 10. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvy a, následne, po dobu, počas ktorej budeme podliehať povinnostiam ochrany na daňové účely a/alebo na iné účely ustanovené zákonom alebo predpismi.
 11. Budete mať právo kedykoľvek požiadať správcu údajov o odvolanie súhlasu (umenie. 7) prípadne požičal, a prístup k vašim osobným údajom (umenie. 15), náprava (umenie. 16) alebo zrušenie (umenie. 17) toho istého, obmedzenie spracúvania, ktoré sa ich týka (čl.18) alebo sa postaviť proti ich liečbe (umenie. 21), ako aj právo na prenosnosť údajov (umenie. 20).
 12. Informujeme vás tiež, že práva uvedené v predchádzajúcom odseku si môžete uplatniť odoslaním príslušného formulára Správcovi údajov (scaricabile dal sito del Garante per la protezione dei dati personali ;https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online), riadne vyplnené, prostredníctvom nasledujúcich metód:
  • e-mailom na nasledujúcu adresu: info@isolarossabosa.it
  • poštou na adresu T.H.M. S.r.l. – Via Don Luigi Sturzo, 1 – 07040 Olmedo
 13. Vždy v súlade s nariadením EÚ 2016/679, bude mať právo podať formálnu sťažnosť orgánu ručiteľa (umenie. 77) podľa metód uvedených na webovej stránke úradu na adrese: ;https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, alebo podať žalobu na súd (umenie. 79).

Informácie o súboroch cookie

V súlade s ustanovením Garanta na ochranu osobných údajov (hneď, "ručiteľ") z 8. mája 2014, obsahujúci Identifikáciu zjednodušených spôsobov poskytovania informácií a získavania súhlasu s používaním cookies (hneď, „Ustanovenie o súboroch cookie“), ako aj požiadavky stanovené v nariadení EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, T.H.M. S.r.l. – Via Don Luigi Sturzo, 1 – 07040 Olmedo (v skratke Spoločnosť) má v úmysle informovať používateľa o nasledujúcom.

Naša spoločnosť uvádza, že nie je potrebné žiadať súhlas používateľa pre technické súbory cookie, pretože sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby.

Používané cookies nezaznamenávajú žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu používateľa. Je to možné, ak je to žiaduce, zakázať používanie cookies prispôsobením nastavení prehliadača používaného pri prehliadaní alebo úpravou príslušných nastavení používaného zariadenia, nastavením vymazania všetkých cookies alebo aktiváciou varovnej správy pri ukladaní cookies.
Čo sú cookies? Na čo sú? Predstavujú potenciálne riziká pre naše súkromie? Ako môžeme chrániť naše osobné údaje, keď surfujeme na webe?
Sono queste alcune delle domande a cui risponde il ;nový video tutoriál vytvorený Garantom ochrany osobných údajov.
Il filmato è parte di una campagna informativa che comprende anche la scheda divulgativa presentata in questa pagina e una ;lista di risposte a domande frequenti ;(FAQ) ;na tému „Informácie a súhlas s používaním cookies“.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú informácie umiestnené vo vašom prehliadači, keď navštívite webovú stránku alebo používate sociálnu sieť s vaším počítačom, smartfón alebo tablet.
Každý súbor cookie obsahuje rôzne údaje ako napr, napríklad, názov servera, z ktorého pochádza, číselný identifikátor, atď.
Súbory cookie môžu zostať v systéme počas trvania relácie (to znamená, kým nezatvoríte prehliadač používaný na prehliadanie webu) alebo na dlhé obdobia a môže obsahovať jedinečný identifikačný kód.

Na čo slúžia cookies??

Niektoré súbory cookie sa používajú na overenie počítača, monitorovanie relácií a ukladanie konkrétnych informácií o používateľoch, ktorí pristupujú na webovú stránku.
Tieto cookies, takzvaní technici, sú často užitočné, pretože môžu robiť prehliadanie a používanie webu rýchlejšie a rýchlejšie, pretože napríklad zasahujú, aby uľahčili niektoré postupy pri nakupovaní online, keď sa overíte v oblastiach s obmedzeným prístupom alebo keď webová lokalita automaticky rozpozná jazyk, ktorý zvyčajne používate.
Konkrétny typ súboru cookie, detti analytika, používajú ich prevádzkovatelia webových stránok na zhromažďovanie informácií, v súhrnnej forme, na počte používateľov a spôsobe, akým navštevujú samotnú stránku, a preto vypracovať všeobecné štatistiky o službe a jej používaní.
Iné súbory cookie možno namiesto toho použiť na sledovanie a profilovanie používateľov počas prehliadania, študovať ich pohyb a prehliadanie webu alebo spotrebiteľské návyky (čo kupujú, čo čítali, atď.), aj za účelom zasielania cielenej a personalizovanej reklamy na služby (c.d. Behaviorálna reklama). V tomto prípade hovoríme o profilovacích cookies.
Napríklad: Navštívili ste niekedy servisnú stránku?, používať webovú poštu alebo pristupovať na vašu stránku na sociálnej sieti a nájsť reklamné bannery spojené s vašimi poslednými webovými vyhľadávaniami alebo posledným nákupom uskutočneným na internete?
Stáva sa to preto, že tieto webové priestory sú navrhnuté tak, aby rozpoznali váš počítač alebo iný terminál, ktorý používate na pripojenie k webu (smartfón, tabletu) a prípadne vám posielať „profilované“ propagačné správy na základe vašich vyhľadávaní a používania internetu.
Môže sa tiež stať, že webová stránka obsahuje súbory cookie z iných stránok a sú obsiahnuté v rôznych prvkoch hostených na samotnej stránke, ako sú reklamné bannery, snímky, video, atď.. Poďme sa rozprávať, v týchto prípadoch, takzvaných cookies tretích strán, ktoré sa zvyčajne používajú na účely profilovania.
Teda cookies, ktoré si stiahnete do PC, smartfóny a tablety môžu čítať aj iné subjekty, okrem tých, ktoré spravujú webové stránky, ktoré navštívite.

Súbory cookie a súkromie

Vzhľadom na mimoriadnu invazívnosť profilovacích súborov cookie (najmä tretích strán) môžu mať v súkromnej sfére používateľov, Európska a talianska legislatíva vyžaduje, aby používateľ bol primerane informovaný o ich používaní a vyjadril svoj platný súhlas s vložením súborov cookie do svojho terminálu.
Najmä, con il provvedimento ;„Identifikácia zjednodušených spôsobov poskytovania informácií a získavania súhlasu s používaním cookies“ z 8. mája 2014 [doc web č. 3118884] ;Garant pre ochranu osobných údajov stanovil, že pri vstupe na domovskú stránku alebo inú stránku webovej stránky, ktorá využíva cookies na profilovanie a marketingové účely, sa musí okamžite zobraziť dobre viditeľný banner, kde je to jasne uvedené:

 • že stránka používa profilovacie cookies na zasielanie cielených reklamných správ;
 • že stránka umožňuje aj odosielanie cookies „tretích strán“., v prípade použitia tohto typu cookies, tj súbory cookie nainštalované inou stránkou prostredníctvom stránky, ktorú navštevujete;
 • odkaz na podrobnejšie informácie, s pokynmi na používanie cookies odoslaných stránkou, kde je možné odmietnuť súhlas s ich inštaláciou priamo alebo pripojením na rôzne stránky v prípade súborov cookie „tretej strany“;
 • označenie, že plavba pokračuje (ad es., prístupom do inej oblasti lokality alebo výberom obrázka alebo odkazu) súhlasíte s používaním cookies.

V každom prípade, okrem poskytnutej ochrany, máte aj ďalšie možnosti prehliadania bez súborov cookie.

Blokovať súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán vo všeobecnosti nie sú nevyhnutné na prehliadanie, takže ich môžete štandardne odmietnuť, prostredníctvom špecifických funkcií vášho prehliadača.

Povoľte možnosť Nesledovať

Možnosť Do Not Track je prítomná vo väčšine prehliadačov najnovšej generácie. Webové stránky navrhnuté tak, aby rešpektovali túto možnosť, keď je aktivovaný, mali by automaticky zastaviť zhromažďovanie niektorých údajov o prehliadaní. Ako bolo spomenuté, Avšak, nie všetky webové stránky sú nastavené tak, aby rešpektovali túto možnosť (podľa vlastného uváženia)

Aktivujte režim „anonymného prehliadania“.

Pomocou tejto funkcie môžete navigovať bez toho, aby ste v prehliadači zanechali akúkoľvek stopu údajov o prehliadaní. Stránky si vás nebudú pamätať, stránky, ktoré navštívite, nebudú uložené vo vašej histórii a nové cookies budú vymazané.
Funkcia anonymného prehliadania však nezaručuje anonymitu na internete, pretože slúži len na to, aby sa zabránilo uchovávaniu údajov prehliadania v prehliadači, pričom vaše údaje o prehliadaní zostanú naďalej dostupné pre správcov webových stránok a poskytovateľov pripojenia.

Vymažte súbory cookie priamo

Vo všetkých prehliadačoch sú na to špeciálne funkcie. Pamätajte však, že nové súbory cookie sa sťahujú pri každom pripojení na internet, preto by sa operácia vymazania mala vykonávať pravidelne. Chcenie, niektoré prehliadače ponúkajú automatizované systémy na pravidelné mazanie súborov cookie.

Varovania

Vynaložíme primerané úsilie, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií a údajov dostupných na tejto stránke.
Nenesieme však zodpovednosť za žiadne spory a problémy vyplývajúce z obchodných a zmluvných vzťahov medzi aktivitami/spoločnosťami prítomnými na tejto stránke a ich zákazníkmi., užívatelia portálu, ktorí kontaktovali tieto spoločnosti prostredníctvom tejto webovej stránky.
Nezaručujeme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu, správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke, preto odmietame akúkoľvek zodpovednosť za následky, ktoré môžu používateľom spôsobiť možné poruchy, za škody alebo stratu zisku, ktoré by tým mohli vzniknúť.
To isté platí pre všetky odkazy na iné stránky, na ktoré táto stránka odkazuje používateľov.
Nezodpovedáme za obsah stránok, na ktoré sa dostanete prostredníctvom externých odkazov.
Vyhradzujeme si tiež právo meniť a dopĺňať poskytnuté informácie bez upozornenia. Obsah stránky je chránený autorským zákonom.

I Testy: Texty vkladajú administrátori alebo priamo spolupracovníci/autori a práva patria príslušným vlastníkom uvedeným na samotnej stránke, alebo v odkazoch, ktoré oznamujú zdroj.

Obrázky: obrázky vkladajú administrátori alebo priamo spolupracovníci/autori a práva patria príslušným vlastníkom uvedeným na samotnej stránke, a/alebo v blízkosti obrázkov.
Nejaké obrázky (vo verejnej sfére) môžu byť prevzaté z webových stránok, na ktorých sa vlastníci vzdali akýchkoľvek práv (príklad: Wikipedia), alebo kde povolili reprodukciu, distribúcia a úprava diela, a to aj na komerčné účely (Licencia Creative Commons prevzatá z Flickru alebo iných stránok). V časti Obrázky, ak to vyžaduje licencia, je uvedený zdroj.

Ak napriek tomu zistíte porušenie autorských práv, Prosím, nahláste nám to. (ak ste vlastníkom diela, uveďte, či si prajete, aby bol zdroj nahlásený, alebo či chcete, aby bol odstránený alebo inak, Ďakujem).
Reprodukcia informácií alebo údajov ed, najmä, textov alebo častí textov alebo grafických prvkov, vyžaduje predchádzajúci výslovný súhlas vlastníkov.

Vzhľadom na čoraz častejšie útoky na servery a webové stránky na webe nemôžeme zaručiť, že stránka neobsahuje chyby alebo vírusy.
T.H.M. SRL
, jeho dodávatelia a spolupracovníci nezodpovedajú za škody, ktoré používateľ v dôsledku takýchto deštruktívnych prvkov utrpí.
Všetky informácie a údaje, ich používanie a registráciu, ako všetky súvisiace činnosti, konanie alebo opomenutie podlieha talianskemu právu.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť, bude výhradným súdom súd Nuoro.

Toto je portál obsahujúci nepornografický materiál pre publikum všetkých vekových kategórií.